برنده شدگان طرح فوق العاده ایرانخودرو با کد ملی شهرستان بناب اعلام شد.
برنده شدگان طرح فوق العاده ایرانخودرو با کد ملی شهرستان بناب اعلام شد.

پایگاه خبری صدای بناب لیست اسامی برنده شدگان فروش فوق العاده ایرانخودرو با کد ملی شهرستان بناب را منتشر کرد؛   ۴۲۵****۱۶۸ ۲۲۵****۱۶۸ ۱۶۰****۱۶۸ ۸۱۱****۱۶۸ ۲۴۹****۱۶۸ ۸۷۸****۱۶۸ ۸۹۲****۱۶۸ ۱۳۳****۱۶۸ ۹۸۶****۱۶۸ ۷۲۲****۱۶۸ ۲۰۸****۱۶۸ ۰۱۹****۱۶۸ ۰۳۹****۱۶۸ ۶۶۰****۱۶۸ ۶۵۵****۱۶۸ ۷۴۹****۱۶۸ ۶۶۸****۱۶۸    

پایگاه خبری صدای بناب لیست اسامی برنده شدگان فروش فوق العاده ایرانخودرو با کد ملی شهرستان بناب را منتشر کرد؛

 

۴۲۵****۱۶۸

۲۲۵****۱۶۸

۱۶۰****۱۶۸

۸۱۱****۱۶۸

۲۴۹****۱۶۸

۸۷۸****۱۶۸

۸۹۲****۱۶۸

۱۳۳****۱۶۸

۹۸۶****۱۶۸

۷۲۲****۱۶۸

۲۰۸****۱۶۸

۰۱۹****۱۶۸

۰۳۹****۱۶۸

۶۶۰****۱۶۸

۶۵۵****۱۶۸

۷۴۹****۱۶۸

۶۶۸****۱۶۸