دلنوشته یکی از پرستاران بناب با انتشار این عکس
دلنوشته یکی از پرستاران بناب با انتشار این عکس
امروز که در مقابل اورژانس بیمارستان با این صحنه رو به رو شدم یک لحظه به خودم لرزیدم هر روز همشهریان و هموطنان ما مقابل چشممان از دنیا می‌روند و این برای ما دارد عادی می‌شود تا زمانی که کسی از خانواده ما نمیرد نمی‌فهمیم این خطر را...

امروز که در مقابل اورژانس بیمارستان با این صحنه رو به رو شدم یک لحظه به خودم لرزیدم هر روز همشهریان و هموطنان ما مقابل چشممان از دنیا می‌روند و این برای ما دارد عادی می‌شود تا زمانی که کسی از خانواده ما نمیرد نمی‌فهمیم این خطر را…
کادر درمان خسته شده اند خیلی از همکاران ما در همین بیمارستان آلوده به ویروس کرونا شده‌اند و از چرخه کادر درمان خارج شده‌اند
بعضی از همکاران ما وضعیت خوبی ندارند هر شیفت که به بیمارستان میرویم انگار به سوی مرگ می‌رویم بخاطر خودتان خانواده خودتان رعایت کنید در آخر هم اگر دوست داشتید بخاطر کادر درمان رعایت کنید و برای ما دعا کنید.