راهیابی نمایش جهانگیر چالاکی به مرحله نهایی جشنواره تئاتر مجازی نینوائیان
راهیابی نمایش جهانگیر چالاکی به مرحله نهایی جشنواره تئاتر مجازی نینوائیان
نمایش شمر کشی اثر جهانگیر چالاکی هنرمند انجمن نمایش بناب به مرحله نهایی اولین جشنواره ملی تئاتر مجازی نینوائیان راه یافت.