پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 4 March , 2021
ورزش و جوانان بناب
پرداخت ۴۹۴ میلیارد ریال وام ازدواج در شهرستان بناب ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب ؛

پرداخت ۴۹۴ میلیارد ریال وام ازدواج در شهرستان بناب

معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب گفت: امسال 494 میلیارد ریال وام ازدواج در شهرستان بناب پرداخت شده است.

مشکل اصلی کشتی استان مدیریت خانه های کشتی شهرستان هاست/ لزوم توجه به جایگاه و شان پیشکسوتان و دست اندر کاران کشتی در شهرستان ها ۱۸ دی ۱۳۹۹
رئیس اداره ورزش و جوانا بناب در جمع روسای هئیت کشتی استان؛

مشکل اصلی کشتی استان مدیریت خانه های کشتی شهرستان هاست/ لزوم توجه به جایگاه و شان پیشکسوتان و دست اندر کاران کشتی در شهرستان ها

رئیس اداره ورزش و جوانان بناب گفت: شکل اصلی کشتی استان قطعا مدیریت خانه های کشتی شهرستان ها است.