برنده شدگان پیش فروش ۴۵هزار محصول ایرانخودرو با کد ملی شهرستان بناب اعلام شد.
برنده شدگان پیش فروش ۴۵هزار محصول ایرانخودرو با کد ملی شهرستان بناب اعلام شد.
لیست ۸۰ برنده خوش شانس با کد ملی شهرستان بناب‌در طرح پیش فروش ۴۵هزار محصول ایرانخودرو اعلام شد.

پایگاه خبری صدای بناب لیست اسامی برنده شدگان پیش فروش عادی ایرانخودرو با کد ملی شهرستان بناب را منتشر کرد؛

۳۹۴****۱۶۸

۱۲۸****۱۶۸

۰۵۵****۱۶۸

۰۸۴****۱۶۸

۶۶۱****۱۶۸

۶۲۷****۱۶۸

۱۷۵****۱۶۸

۳۸۷****۱۶۸

۸۷۷****۱۶۸

۶۱۸****۱۶۸

۶۰۴****۱۶۸

۲۴۱****۱۶۸

۹۹۱****۱۶۸

۲۶۳****۱۶۸

۰۸۷****۱۶۸

۸۳۹****۱۶۸

۴۲۹****۱۶۸

۹۲۳****۱۶۸

۸۰۵****۱۶۸

۹۹۱****۱۶۸

۳۷۲****۱۶۸

۵۰۵****۱۶۸

۳۹۳****۱۶۸

۵۵۴****۱۶۸

۹۵۱****۱۶۸

۲۵۱****۱۶۸

۲۱۹****۱۶۸

۵۷۷****۱۶۸

۸۴۹****۱۶۸

۴۹۶****۱۶۸

۵۱۸****۱۶۸

۲۸۴****۱۶۸

۶۴۹****۱۶۸

۴۴۶****۱۶۸

۶۸۲****۱۶۸

۱۰۲****۱۶۸

۲۸۱****۱۶۸

۸۴۸****۱۶۸

۷۳۷****۱۶۸

۰۵۷****۱۶۸

۳۴۱****۱۶۸

۲۳۱****۱۶۸

۲۴۷****۱۶۸

۸۲۸****۱۶۸

۷۷۱****۱۶۸

۴۰۴****۱۶۸

۷۸۸****۱۶۸

۷۱۲****۱۶۸

۲۶۸****۱۶۸

۷۳۹****۱۶۸

۵۱۲****۱۶۸

۵۸۵****۱۶۸

۳۲۷****۱۶۸

۴۴۵****۱۶۸

۴۲۲****۱۶۸

۲۱۳****۱۶۸

۱۲۸****۱۶۸

۵۸۹****۱۶۸

۷۰۷****۱۶۸

۰۲۱****۱۶۸

۸۵۳****۱۶۸

۵۹۷****۱۶۸

۴۲۹****۱۶۸

۹۲۳****۱۶۸

۸۰۵****۱۶۸

۹۹۱****۱۶۸

۳۷۲****۱۶۸

۵۰۵****۱۶۸

۳۹۳****۱۶۸

۵۵۴****۱۶۸

۹۵۱****۱۶۸

۲۵۱****۱۶۸

۲۱۹****۱۶۸

۶۱۸****۱۶۸

۶۰۴****۱۶۸

۲۴۱****۱۶۸

۹۹۱****۱۶۸

۲۶۳****۱۶۸

۰۸۷****۱۶۸

۸۳۹****۱۶۸