چهارشنبه بازار بناب از دریچه رسانه مردمی صدای بناب | پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب