پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
قیمت درج شده گوشت گوسفندی بر روی شیشه برخی قصابی های در بناب ۷۰ هزار تومان!! هنگام ثبت قیمت بر ترازو ۱۵۰ هزار تومان!! 10 بهمن 1400
گزارش میدانی صدای بناب؛

قیمت درج شده گوشت گوسفندی بر روی شیشه برخی قصابی های در بناب ۷۰ هزار تومان!! هنگام ثبت قیمت بر ترازو ۱۵۰ هزار تومان!!

قیمت درج شده قیمت گوشت گوسفندی بر روی شیشه برخی قصابی های بناب با قیمت واقعی عرضه آن توسط قصاب تفاوت بسیاری دارد!!